14. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka témat závěrečných prací (BP, DP) pro ak. rok 2017/18 · Categories: Nezařazené

Bakalářské práce

Student zpracuje v součinnosti s vedoucím práce Zadání bakalářské/diplomové práce, které odevzdá v písemné finální podobě do 12.1.2018 vedoucímu práce a zároveň mu ho pošle i v elektronické podobě.

doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.

 • Zájmenné kvantifikátory v ruštině v porovnání s češtinou
 • Verbální substantiva v ruštině v porovnání s češtinou

PaedDr. Antonín Hlaváček

 • Verše Čechám Cvetajevové na pozadí básnířčiny tvorby

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 • Aktivní procesy v gramatice současného ruského jazyka (analýza vybraného jevu a jeho výskytu v psaném textu)
 • Blog jako prostor pro realizaci jazykové osobnosti (popis a analýza jazyka ruskojazyčných blogů)
 • Proměny ruské ortoepické a ortografické normy od 70. let 20. století do současnosti
 • Ruský konsonantismus v porovnání s českým
 • Komunikační potenciál intonace ruské řeči
 • Další témata možná po dohodě

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

 • Problematika vyjádření českého mít a muset v RJ
 • Употребление изобилующих и недостаточных глаголов

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. 

 • Ruská a česká lidová slovesnost v porovnání (konkrétní oblast po dohodě, může být porovnání i s dalším jazykem)
 • Internetové zkratky v RJ-ČJ-AJ
 • Sociolekt uživatelů sociálních sítí / Slovní zásoba internetové komunikace
 • Ustálená přirovnání v ČJ a RJ (případně i AJ) v porovnání
 • Ruské a české jazykolamy v porovnání
 • Česko-ruská(-anglická) slovní zásoba vybraného tématu v porovnání (výběr tématu po dohodě)
 • Česká a ruské (případně i anglické) frazémy vybrané tematické skupiny v porovnání

 PhDr. Hříbková, CSc., PhDr. Žofková, CSc. a Mgr. Vasilyeva, CSc. – témata po dohodě

 

Diplomové práce

doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.

 • Verbonominální spojení v ruštině v porovnání s češtinou
 • Funkčně sémantický způsob vyjadřování kategorie neurčitosti v ruštině v porovnání s češtinou

PaedDr. Antonín Hlaváček

 • Interpretace vybraného díla současné ruské literatury a jeho ohlas u nás.

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 • Systém úloh na procvičování zvukové stránky jazyka ve výuce ruského jazyka v českých školách (se zaměřením na obtížné jevy pro české žáky)
 • Systém fonetických cvičení: suprasegmentální prvky zvukové stránky ruského jazyka
 • Porovnání gramatického minima v učebních souborech pro výuku RJ pro úroveň A2/B1 a požadavky ruského Standardu pro výuku ruštiny jako cizího jazyka
 • Porovnání způsobu realizace zřetele k mateřštině ve vybraných učebních souborech pro výuku ruského jazyka
 • Projektové vyučování ve výuce ruského jazyka
 • Další témata možná po dohodě

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

 • Příslovečné určení míry v ruštině a jeho české ekvivalenty

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

 • Analýza vybraných učebních souborů (RJ + AJ/NJ/FJ) z pohledu sociokulturních znalostí a rozvoje interkulturní kompetence
 • Kompetence učitele CJ očima učitelů v praxi
 • Vybrané problémy začínajících učitelů CJ
 • Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v ruském jazyce
 • Uplatňování folklórních textů ve výuce CJ
 • Realizace průřezových témat ve výuce RJ
 • Rozvoj jednotlivých jazykových prostředků / řečových dovedností ve výuce RJ – tvorba výukových materiálů pro vybranou skupinu žáků
 • Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce RJ
 • Princip názornosti v současné výuce RJ
 • Téma po dohodě

Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

 • Путь русского интеллигента в современной литературе и кинематографии
 • Чеховские реминисценции в современной литературе
 • Культура дворянского собрания и ее отражение в литературе 19 века
 • Современная детская периодика и работа с ней на уроках РКИ
 • Téma po dohodě

PhDr. Hříbková, CSc. a PhDr. Žofková, CSc. – témata po dohodě

 

14.10.2017

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. v.r.

Comments closed