Nabídka krátkodových (zájmových) vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání (CŽV) Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Všechny nabízené akce jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pod tabulkou s přehledem akreditovaných vzdělávacích programů naleznete podrobnosti o každém z nich. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na J. Konečného (jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz), garanta CŽV na katedře.

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky. Nezapomeňte vybrat vzdělávací program, o který máte zájem.

Nabídka vzdělávacích programů CŽV

Název programuGarant programuTermín konáníPřilášení doPřihláška
Aktuální problémy výuky ruského jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.02. – 03. 10. 202031.08.2020otevřít
Rusky bez českého akcentuPhDr. Konečný, Ph.D.29.09.202004.09.2020otevřít
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologiíPhDr. Konečný, Ph.D.19.01.202115.12.2020otevřít
Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazykaPhDr. Konečný, Ph.D.09.02.202115.01.2020otevřít
Zajímavá místa v RuskuPhDr. Konečný, Ph.D.07.10.202015.09.2020otevřít
Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní školePaedDr. Liptáková, Ph.D.11.09.202020.08.2020otevřít
Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazykaPhDr. Rozboudová, Ph.D.13.-14.11.
11.-12.12.
2020
15.10.2020otevřít

Informace o jednotlivých vzdělávacích programech

Zajímavá místa v Rusku

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj nejen jazykových kompetencí účastníků, neboť vzdělávací program bude probíhat v ruském jazyce, ale zejména rozvoj sociokulturní a interkulturní kompetence (vč. interkulturní komunikační kompetence). Účastníci obdrží materiál se zeměvědným zaměřením, který jim pomůže rozšířit představy o geografii Ruska (zejména budou zahrnuty oblasti toponymie a frazeologie). Účastníci se seznámí s reáliemi a lingvoreáliemi, prakticky si vyzkouší práci s vybranými online zdroji, které budou moci dále využívat ve své pedagogické praxi.

Termín konání: 7. 10. 2020

Místo konání: Celetná 13, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Lektorka: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

Cena: 800 Kč

Ke stažení:

Formování komunikační kompetence v ruském jazyce na základní škole

Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky vzdělávací akce s možnostmi naplnění potřeb žáků 2. stupně základní školy v rámci výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Pozornost bude věnována specifikům žáků na této úrovni vzdělávání, budou představeny učební soubory pro výuku ruštiny na základní škole a zdůrazněny jejich hlavní rysy. Účastníci si vyzkoušejí možné způsoby rozvoje jazykových prostředků i řečových dovedností žáků základních škol v rozmezí 7. – 9. ročníku, přičemž práce bude koncipována tak, že jako hlavní zdroj materiálu a informací bude použit učební soubor.

Termín konání: 11. 09. 2020

Místo konání: Celetná 13, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Cena: 800 Kč

Ke stažení:

Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka

Rostoucí zájem žáků o ruštinu jako další cizí jazyk na základních i středních školách vyvolává požadavky na zvyšování kompetencí vyučujících ruského jazyka. Vedle jazykových kompetencí je třeba se zaměřit také na zkvalitňování didaktických kompetencí vyučujících, kteří musejí být schopni vyučovat ruský jazyk moderně v aktuálních vzdělávacích podmínkách. Cílem programu je seznámit vyučující s moderními trendy v didaktice ruštiny jako dalšího cizího jazyka v českém školním prostředí, přičemž důraz bude kladen zejména na zohlednění faktů, že ruština je vyučována výhradně jako další cizí jazyk a že se jedná o jazyk příbuzný češtině, což hraje v procesu výuky významnou roli. Absolventi vzdělávacího programu získají nejen nové a aktuální poznatky z oblasti didaktiky ruštiny, ale budou mít možnost také rozvíjet své didaktické kompetence.

Termíny konání: 13. 11. – 14. 11., 11. 12. – 12. 12. 2020

Program bude realizován jako cyklus 4 seminářů v délce 6 hodin každý blok.

Téma – blok Čas
Jazykové prostředky – jejich místo a význam v komunikativně zaměřené výuce ruštiny, ústní úvodní kurz a počáteční nácvik azbuky na ZŠ a SŠ 6
Rozvoj řečových dovedností žáků na pozadí aktuálně nabízených učebních souborů pro výuku ruštiny 6
Rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků prostřednictvím ruských reálií 6
Aktuální problémy výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka – výuka žáků s SPU, projektové vyučování, hodnocení, využití informačních a komunikačních technologií 6

Místo konání: Celetná 13, Praha 1

Délka programu: 24 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 16033/2019-1-693

Lektoři: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D., PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Cena: 2500 Kč

Ke stažení:

Rusky bez českého akcentu

Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost seznámit se s různými metodickými postupy utváření fonetické gramotnosti žáků základních a středních škol v ruském jazyce. Zdůrazněny budou především možnosti, které nabízí explicitní přístup, v souladu s aktuálními poznatky lingvodidaktiky bude pozornost věnována také integrativnímu přístupu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Jeho účelem je poukázat na význam výslovnosti pro realizaci komunikace a na její provázanost s ostatními jazykovými prostředky. Zohledněna bude také aktuální ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka.

Termín konání: 29. 09. 2020

Místo konání: Celetná 13, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 14219/2018-1-629

Cena: 800 Kč

Ke stažení:

Aktuální problémy výuky ruského jazyka

Cílem semináře je poskytnutí aktuálních informací o současném politickém, ekonomickém a kulturním dění v Rusku, o nových učebních pomůckách a zejména o koncepčních změnách ve výuce cizích jazyků. Dílčí pracovní semináře a workshopy se zaměřují na problematiku inovací ve vyučovacích metodách, důraz je kladen na použití ICT a celkově otázku módních trendů ve výuce ruského jazyka (jako cizího, jako dalšího cizího), práci s textem, na novou slovní zásobu, překlad, uměleckou literaturu, současné divadlo a další aktuální problémy.

Termín konání: 2. – 3. 10. 2020

Místo konání: Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

Délka programu: 16 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 556/2018-1-173

Cena: 1000 Kč

Ke stažení:

Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií

Cílem vzdělávacího programu je seznámit vyučující ruského jazyka s druhy didaktické techniky a možnostmi, které moderní technologie přinášejí s přímou aplikací získaných poznatků do výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Účastníci získají teoretické znalosti z oblasti využití moderních technologií, získají přehled o možných online zdrojích.

Termíny konání: 19. 01. 2021

Místo konání: Celetná 13, Praha 1

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 1051/2017-1-212

Cena: 1000 Kč

Ke stažení:

Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky – vyučující ruského jazyka na základních a středních školách se současnou normou a jazykovým územ ruského jazyka, představit jim nejvýraznější jevy z oblasti výslovnosti, slovní zásoby, gramatiky a stylistiky současného ruského jazyka, v rámci slovní zásoby bude pozornost věnována zejména otázkám přejímání z angličtiny a porovnání použití anglicizmů a původních ruských výrazů v řeči. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům možnost upevnění a rozvoje vlastní lingvistické kompetence při konverzaci s rodilým mluvčím. Účastníci současně získají představu o možných způsobech didaktizace jednotlivých témat a variantách jejich realizace ve výuce konverzace v ruském jazyce.

Termíny konání: 09. 02. 2021

Místo konání: Celetná 13, Praha 1, učebna 1.15 (C23)

Délka programu: 8 hodin (splňuje podmínky pro financování z Šablon pro ZŠ a SŠ)

Číslo akreditace v rámci programu DVPP: 14219/2018-1-629

Cena: 800 Kč

Ke stažení: