Požadavky ke zpracování didaktických materiálů v rámci předmětu Didaktika RJ, Lingvodidaktický seminář

  • Interaktivním se rozumí materiál zpracovaný pro interaktivní tabuli SMART v programu Smart Notebook.
  • Digitálním se rozumí materiál zpracovaný v elektronické podobě ve formátu DOCX, který bude možné použít buď promítnutím přes dataprojektor nebo vytištěním a rozdáním žákům.

Všechny materiály budou zpracovány a odevzdány pouze v předepsaných a editovatelných formátech. Paralelně s nimi je možné odevzdat také PDF verze souborů, primární je však odevzdání materiálů ve formátu .notebook či .docx.

1 materiál = příprava pro interaktivní tabuli nebo pracovní list pro žáka (dle charakteru materiálu), metodický list pro učitele (klíč ke cvičením, popis materiálu jako celku, metodický komentář ke cvičením).

Každý student zpracuje kolekci výše uvedených materiálů (minimální je zastoupení interaktivních a digitálních materiálů v poměru 50:50, vítána je převaha interaktivních materiálů). Kolekce bude obsahovat celkem 20 materiálů (vymezení materiálů je uvedeno níže).

Materiály budou zpracovány pro jednu z úrovní A1, A2, B1, přičemž v souboru musí být zahrnuty materiály pro každou úroveň. Tematicky je vhodné vycházet ze zaměření učebních souborů pro danou úroveň. Je však možné zařadit také téma, které není v učebnicích zpracováno (v tomto případě je třeba vhodně zvolit téma ve vztahu k úrovni).

Soubor materiálů bude obsahovat minimálně:

  • 2 materiály na rozvoj poslechu s porozuměním s úkoly pro žáky (předloha může být v audio formátu nebo v textové podobě určená ke čtení učitelem – text bude v tomto případě obsažen pouze v metodickém listu, nikoliv v materiálu pro žáka, vítané jsou materiály obsahující autentické audio),
  • 2 materiály na rozvoj čtení s porozuměním s úkoly pro žáky,
  • 3 materiály se zadáními na rozvoj ústního projevu (1x pro každou úroveň),
  • 3 materiály se zadáními na rozvoj písemného projevu (1x pro každou úroveň),
  • 3 materiály se zadáními na rozvoj gramatiky ke zvolenému tématu (1x pro každou úroveň, téma všech tří materiálů může být stejné nebo se může lišit),
  • 3 materiály se zadáními na rozvoj slovní zásoby ke zvolenému tématu (1x pro každou úroveň, téma všech tří materiálů může být stejné nebo se může lišit),
  • 1 materiál obsahující 2 libovolné obrázky sloužící jako stimul pro rozvoj produktivních řečových dovedností
  • 3 materiály určené pro práci s reáliemi, obsahující didaktické hry apod.

Jako zdroje textů či cvičení nesmějí být použity dostupné učební soubory pro výuku ruského jazyka v ČR ani rozšířené a používané doplňkové materiály.

V případě, že to bude možné, ověření materiálů během pedagogické praxe je vítáno. Materiály budou následně zhodnoceny a publikovány na portálu www.rustinainteraktivne.cz jako výstupy z předmětu Didaktika RJ II v rámci projektu Inovace výuky didaktických disciplín na KRL.