Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z ruského jazyka, ruské literatury a z didaktiky ruského jazyka (navazující magisterské studium)

I. Ruský jazyk

Předmětem Státní závěrečné zkoušky z ruského jazyka je: fonetika, lexikologie, gramatika, stylistika a norma spisovné ruštiny. Součástí zkoušky je také morfologický, syntaktický a lexikální rozbor současného ruského textu. Posuzuje se též správná ruská artikulace při čtení textu a jeho adekvátní překlad do češtiny bez pomoci slovníku. Kromě rozboru textu bude zadána jedna otázka z níže uvedených tematických okruhů:

Fonetika ruského jazyka

 1. Proces komunikace (etapy procesu komunikace, výrazový a obsahový plán).
 2. Poměr hlásky, fonému a písmena z hlediska současného ruského stavu..
 3. Aspekty studia fonetického systému: artikulační a akustická fonetika.
 4. Fonologie: suprasegmentální elementy. Dynamika, rytmus.
 5. Funkce ruského přízvuku. Redukce.
 6. Klasifikace ruských souhlásek (místo, způsob artikulace, účast hlasivek, měkkostní a znělostní asimilace).
 7. Klasifikace ruských samohlásek.
 8. Hlásková akomodace.
 9. Znalost intonačních typů ruské věty. Zvukové prostředky: větný přízvuk a důraz, pauza,tempo řeči, větná melodie.
 10. Ortoepie. Grafika a ortografie.
 11. Transkripce a transliterace.

Morfologie ruského jazyka

 1. Předmět morfologie ruštiny a její vztah ke skladbě.
 2. Stavba slova, mluvnické významy ve slově a způsoby jejich vyjádření.
 3. Slovní druhy jako lexikálněgramatické třídy slov a jejich mluvnické kategorie. Slova významová a mluvnická.
 4. Podstatná jména, jejich mluvnické kategorie v porovnání s češtinou, typy paradigmat a variantní koncovky v jednotlivých pádech. Hlavní akcentologické typy.
 5. Přídavná jména, jejich sémantická klasifikace, soustava tvarů a skloňování.
 6. Specifika zájmen v rámci ostatních významových slovních druhů, jejich sémantická klasifikace a odlišnost jednotlivých zájmen od češtiny.
 7. Číslovky, jejich sémantická klasifikace, skloňování číslovek v jednotlivých skupinách a jejich užívání.
 8. Sloveso, jeho mluvnické kategorie v porovnání s češtinou. Typy paradigmat. Hlavní akcentologické typy.
 9. Produktivní třídy sloves a skupiny sloves neproduktivních.
 10. Funkce slovesa „být“ v ruštině a češtině.
 11. Vyjadřování aktivní a pasivní, rozdíly mezi češtinou a ruštinou.
 12. Přídavná jména slovesná, přechodníky, jejich tvoření a využití v ruštině v porovnání s češtinou.
 13. Příslovce jako neohebný významový slovní druh, tvoření příslovcí. Predikativní příslovce a jejich problematika.
 14. Gramatická slova v ruštině, jejich odlišnost od významových slov. Využití gramatických slov v jazyce.
 15. Důležité nevlastní předložky a předložkové výrazy v ruštině v porovnání s češtinou.
 16. Spojky a spojkové výrazy v ruštině v porovnání s češtinou.
 17. Částice, jejich funkce a odlišnosti od jiných mluvnických slov.
 18. Citoslovce jako slova vyjadřující nálady, city a vůli mluvčího.

Skladba ruského jazyka

 1. Celková charakteristika ruského syntaktického systému v porovnání s českým.
 2. Celková charakteristika ruské věty po stránce obsahově významové, mluvnické a zvukové.
 3. Dvojčlenné slovesné věty, jejich jednotlivé struktury a rusko-české rozdíly.
 4. Dvojčlenné sponově jmenné věty v porovnání s češtinou.
 5. Klasifikace jednočlenných vět a stručná charakteristika jednotlivých skupin v porovnávacím rusko-českém plánu.
 6. Základní větné členy, jejich vyjádření a rusko-české odlišnosti.
 7. Rozvíjející větné členy, klasifikace a stručná charakteristika.
 8. Syntaktické vztahy mezi větnými členy a mluvnické způsoby jejich vyjádření.
 9. Typy vět podle postoje mluvčího k obsahu věty. Modalita.
 10. Záporné věty v ruštině, jejich porovnání s češtinou.
 11. Polovětné konstrukce vyjádřené participiálními a přechodníkovými vazbami, jejich využití v ruštině v porovnání s češtinou.
 12. Celková charakteristika ruského souvětí, jeho klasifikace.
 13. Souvětí souřadné, klasifikace a spojky v jednotlivých skupinách vět.
 14. Souvětí podřadné, klasifikace vedlejších vět.
 15. Slovosled v ruské větě.

Stylistika a normy

 1. Funkčně-stylistické rozvrstvení slovní zásoby.
 2. Expresivní a emotivní zabarvení slovní zásoby: prostředky, funkce.
 3. Stylistické funkce synonym, antonym, homonym, polysémních slov v textu.
 4. Stylistické funkce zastaralé slovní zásoby a neologismů.
 5. Přejatá slova z funkčně-stylistického hlediska.
 6. Tropy a jejich stylistické funkce v textu.
 7. Pojem funkčního stylu. Funkční styly ruské řeči.
 8. Odborný styl, jeho základní rysy, funkce.
 9. Oficiálně-administrativní styl, jeho základní rysy, funkce.
 10. Publicistický styl, jeho základní rysy, funkce.
 11. Umělecký styl, jeho základní rysy, funkce.
 12. Hovorový styl současné spisovné ruštiny.
 13. Substandardní vrstvy současné ruštiny.
 14. Pojmy jazyková kultura a řečová kultura.
 15. Spisovná norma jako základní kategorie jazykové kultury.
 16. Kodifikace spisovné normy. Současné tendence ve vývoji spisovných norem ruského jazyka.

Vývoj ruského jazyka

 1. Praslovanština jako společný prajazyk Slovanských národů.
 2. Staroruský jazyk: původ, základní fonetické a gramatické rysy.
 3. Staroslověnština: vznik, původ, funkce, vliv na formování spisovných jazyků Slovanů.
 4. Církevní slovanština ruské redakce.
 5. Literární jazyk Kyjevské Rusi. Významné památky staroruského písemnictví.
 6. Úřední písemnictví Staré Rusi (деловая письменность). Zákoník “Ruská pravda“.
 7. Všední písemnictví (бытовая письменность)  Staré Rusi. Listiny na březové kůře (берестяные грамоты).
 8. Staroruský jazyk v období feudální roztříštěnosti 13. – 14. st.: jazykové změny, nářeční rozdíly.
 9. Ruský jazyk velkoruské národnosti (druhá pol. 14. st. – 16. st.).
 10. Druhý jihoslovanský vliv na vývoj spisovné ruštiny.
 11. RJ v 17. století: vývoj slovní zásoby, literatury. První východoslovanské mluvnice a slovníky.
 12. RJ v období od konce 17. st. do poloviny 18. st. Reformy Petra I. Změny slovní zásoby, procesy přejímání.
 13. M. V. Lomonosov a vývoj spisovné ruštiny: normalizace a kodifikace, mluvnice, teorie tří stylů.
 14. RJ druhé poloviny 18. st. Procesy reglamentace spisovného jazyka.
 15. A. Puškin, jeho role v reformování RJ na celonárodním základě.
 16. RJ v 19. st. Obohacování norem, vývoj stylů.
 17. RJ na přelomu 19. a 20. st. Vývoj ruské jazykovědy.
 18. RJ v sovětském a postsovětském období. Vývoj a změny jazykových norem.

Lexikologie ruského jazyka

 1. Lexikologie a její části.
 2. Vznik pojmenování, onomaziologický základ a motivovanost pojmenování.
 3. Způsoby obohacování slovní zásoby jazyka.
 4. Typy tvoření slov.
 5. Sémaziologie. Pojetí slova.
 6. Význam slova. Význam a pojem. Druhy významů.
 7. Mnohoznačnost. Způsoby přenášení významů.
 8. Homonymie.
 9. Chápání lexikálního systému. Vztahy mezi slovy.
 10. Synonyma a antonyma.
 11. Rozvrstvení slovní zásoby podle původu. Přejatá slova. Slova staroslověnského původu.
 12. Rozvrstvení z hlediska územního a sociálního rozšíření.
 13. Stylistické rozvrstvení slovní zásoby.
 14. Rozvrstvení z hlediska dobového vymezení.
 15. Základní informace o ruské frazeologii.
 16. Základní informace o ruské terminologii.
 17. Základní typy slovníků a jejich použití ve školní praxi.

II. Ruská literatura

Při státní závěrečné bakalářské zkoušce student prokazuje znalosti z dějin ruské literatury Při závěrečné zkoušce student prokazuje znalosti z dějin ruské literatury (od nejstarších dob po současnost) v kontextu literatury české a světové, z dějin literární kritiky a z teorie literatury. Důraz je kladen na souvislosti s ruským společenským a filosofickým myšlením a s jinými druhy umění. Při zkoušce se uplatňuje hledisko monografické i vývojové. Nedílnou součástí zkoušky je ověření znalosti konkrétních uměleckých děl rozebíraných na seminářích a doporučených k samostatné četbě.

A

 1. Středověká knižní kultura, charakteristika žánrů starší ruské literatury.
 2. Literární památky Kyjevské Rusi.
 3. Nejdůležitější památky do poloviny 15. století.
 4. Charakteristika literatury od poloviny 15. století do konce 17. století
 5. Přehled literatury 18. století. Klasicismus.
 6. Preromantismus a romantismus, zdroje a literární formy.
 7. Vývojové etapy realismu a jejich představitelé.
 8. Román v 19. století.
 9. Literatura a kritika, jejich podíl na životě společnosti 19. století.
 10. Témata a žánry satirické literatury v 19. století, její hlavní představitelé.
 11. Ruská literatura 19. století jako součást evropského literárního vývoje.
 12. Lyrika 19. století, její žánry a hlavní představitelé.
 13. Ruské dějiny v krásné literatuře 19. století.
 14. Drama v 19. století, jeho žánry a hlavní představitelé.
 15. Místo A. S. Puškina ve vývoji ruské literatury.
 16. Tvorba N. V. Gogola, autorský záměr a společenský ohlas.
 17. Vývoj filosofických názorů L. N. Tolstého a jejich uplatnění ve spisovatelově tvorbě.
 18. F. M. Dostojevskij – věčný problém člověka.
 19. A. P. Čechov, prozaik a dramatik.
 20. Literární směry konce 19. a začátku 20. století.
 21. Ruská literární avantgarda.
 22. Žánr antiutopie v ruské literatuře 20. století.
 23. Ruská literární emigrace.
 24. Literatura v období stalinské diktatury.
 25. Téma občanské války v ruské literatuře 20. století.
 26. Velká vlastenecká válka a proměny v jejím literárním zpracování..
 27. Poéma, tradiční žánr ruské literatury.
 28. Vývoj ruské poezie ve 20. století.
 29. Témata a žánry epiky 60. – 80. let a její hlavní představitelé.
 30. Ruská postmoderna.
 31. Ruští spisovatelé – nositelé Nobelovy ceny.

B

 1. Klasicismus, sentimentalismus (preromantismus) a romantismus, zdroje a literární formy.
 2. Vývojové etapy realismu a jejich představitelé.
 3. Realismus a moderní literární směry konce 19. a začátku 20. století (symbolismus, dekadence, naturalismus, novoromantismus, impresionismus, expresionismus). Jejich projevy v tvorbě jednotlivých spisovatelů (Leskov, Garšin, Kuprin, Korolenko, Andrejev, Bunin, Gorkij, Sologub)
 4. Ruská literatura 19. století jako součást evropského literárního vývoje.
 5. Literatura a kritika, literární časopisy a sdružení, jejich podíl na životě ruské společnosti
 6. Román v 19. století a jeho žánrové proměny.
 7. Témata a žánry satirické literatury v 19. století, její hlavní představitelé.
 8. Lyrika 19. století, její žánry a hlavní představitelé.
 9. Ruské dějiny v krásné literatuře 19. století.
 10. Drama v 19. století, jeho žánry a hlavní představitelé.
 11. Poéma – tradiční žánr ruské literatury.
 12. Místo A. S. Puškina ve vývoji ruské literatury.
 13. Tvorba N. V. Gogola, autorský záměr a společenský ohlas.
 14. M. J. Lermontov básník hoře z rozumu i citu.
 15. Psychologie lásky, osudy ruské vesnice a inteligence v tvorbě I. S. Turgeněva.
 16. Vývoj filozofických názorů L. N. Tolstého a jejich uplatnění ve spisovatelově tvorbě.
 17. F. M. Dostojevskij – věčný problém člověka.
 18. A. P. Čechov, prozaik a dramatik.

C

 1. Русская литература на рубеже XIX и XX вв.
 2. Русский «литературный авангард»
 3. Юмор и сатира в русской литературе ХХ века
 4. Изображение войны в русской литературе ХХ века
 5. Русская литературная эмиграция
 6. Литература и тоталитарная система
 7. Этические вопросы в русской послевоенной литературе
 8. Русский постмодернизм
 9. Современная русская литература

 III. Didaktika ruského jazyka

Při státní závěrečné zkoušce má student prokázat orientaci v celkové problematice vyučování ruskému jazyku na různých typech a stupních škol. Má prokázat, že dokáže tvořivě řešit běžné vyučovací situace a zdůvodnit volbu metodických postupů a v souladu s cílem a s podmínkami výuky.
Faktografické znalosti z didaktiky ruského jazyka má student umět uvést do širších vědních souvislostí. Vyžaduje se především zvládnutí pevného lingvistického základu, který je jedním z hlavních předpokladů pro opodstatněné řešení metodických otázek. Zároveň jde o znalost psychologických, psycholingvistických a pedagogických základů, o něž se opírá rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností i osvojování jazykových prostředků (slovní zásoby, gramatiky, zvukové a grafické stránky ruského jazyka).
Vyžaduje se též přehledná znalost vývoje cizojazyčného vyučování a orientace v aktuálních problémech, které řeší soudobá didaktika cizích jazyků. V souvislosti s tím je třeba prokázat informovanost o běžně dostupné odborné literatuře týkající se vyučování ruštině v našich podmínkách.

 1. Problematika cílů vyučování ruštině v české škole.
 2. Základní složky vyučování ruskému jazyku a jejich vzájemné vztahy. Aspekty jazyka (jazykové prostředky), druhy řečové činnosti (řečové dovednosti) receptivní a produktivní.
 3. Charakteristika vyučování ruštině jako jazyku blízce příbuznému mateřštině žáků.
 4. Lingvistické, psychologické, pedagogické, psycholingvistické základy vyučování ruštině v české škole.
 5. Základní koncepce cizojazyčného vyučování a rámcová charakteristika jejich vývoje.
 6. Problematika výběru a uspořádání učiva při vyučování ruštině. Charakteristika učebních osnov a učebnic pro základní a střední školy.
 7. Problematika prezentace (uvádění) nového jazykového učiva.
 8. Procvičování a opakování jazykového učiva. Typologie cvičení.
 9. Výcvik v poslechu a ve čtení na různých stupních a typech škol.
 10. Výcvik v ústním a písemném vyjadřování na různých typech a stupních škol. Zřetel k zvláštnostem mluvené a psané řeči při vyučování ruštině.
 11. Způsoby práce s odborným, publicistickým a uměleckým textem.
 12. Vazby mezi vyučováním ruskému jazyku a ruské literatuře.
 13. Specifické rysy vyučování ruskému jazyku a ruské literatuře na různých typech a stupních škol. Problematika kontroly a hodnocení žáků při vyučování ruskému jazyku.
 14. Charakteristika vyučovací hodiny ruského jazyka na různých typech a stupních škol.
 15. Funkční využití didaktické techniky při vyučování ruštině.
 16. Aktuální otázky didaktiky cizích jazyků a soudobé pojetí komunikativní orientace výuky cizím jazykům.