Oblast vědeckého zájmu

Didaktika ruštiny jako (dalšího) cizího jazyka, lexikologie ruského jazyka, interkulturní komunikace

Přehled publikační činnosti

Poslední aktualizace: 12. 09. 2021

A02. Vědecké články v zahraničních časopisech bez IF

 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub – MARKOVA, Elena Michailovna. Školnye učebniki russkogo jazyka v Čechii segodnja: pljusy i minusy. Rusistika, 2019, 17 (1), 90-102. ISSN 2618-8163. DOI 10.22363/2618-8163-2019-17-1-90-102.
 • ROZBOUDOVÁ, L., GETMANENKO, N. I., ŠAFRÁNKOVÁ, L. Обучение чтению как культурному событию в смешанной аудитории при изучении русского как второго иностранного в школая Чехии. Русский язык за рубежом. 2020, č. 1 (278), 94-103. ISSN 0131-615X
 • ROZBOUDOVÁ, L., MIKOLÁŠOVÁ, Z. Мотивы выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде. Acta et Commentationes: Sciences of Education. 2020, 20 (2), s. 89-95. ISSN 1857-0623, E-ISSN 2587-3636. DOI: 10.36120/2587-3636.v20i2.89-95

A03. Vědecké články v českých a slovenských časopisech bez IF

 • HAVELKOVÁ, Lenka. Sémantická hlediska českých, ruských a německých pranostik ve srovnání. Didaktické studie, 2011, 3 (1), 27-33. ISSN 1804-1221.
 • HAVELKOVÁ, Lenka. Útvary lidové slovesnosti ve výuce cizího jazyka se zaměřením na ruštinu. Didaktické studie, 2013, 5 (1), 65-75. ISSN 1804-1221.
 • KONEČNÝ, Jakub – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Fonetický test jako východisko pro rozvoj fonetické gramotnosti studentů učitelství ruského jazyka v pregraduálním vzdělávání. Cizí jazyky, 2015, 58 (5), 3-10. ISSN 1210-0811.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – MIRONOVIČ, Barbora. Ruský slang mladých dospělých. Studia Slavica, 2017, 21 (1), 181-189. ISSN 1803-5663.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Výběr učebního souboru jako jeden z problémů současné didaktiky ruštiny. XLinguae, 2017, 10 (1), 70-86. ISSN 1337-8384. DOI 10.18355/XL.2017.10.01.08.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Sopostavlenije narodnoj slovesnosti kak sredstvo formirovanija mežkulturnoj kommunikativnoj kompetencii. Auspicia, 2017, XIV (3-4), 8-20. ISSN 1214-4967.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Formulace úkolů v učebnicích ruštiny pro základní a střední školy jako podnět pro využití ICT ve výuce. Didaktické studie, 2014, 6 (2), 31-45. ISSN 1804-1221.
 • ROZBOUDOVÁ, L. Frazeologie ve výuce ruštiny jako nástroj dialogu kultur. Didaktické studie. 2019, 11 (2), s. 15-26. ISSN 1804-1221.

B01. Vědecké monografie

 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo : jazykovyje sredstva. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. Neuveden. 118 s. ISBN 978-80-246-4277-2.
 • ROZBOUDOVÁ, L. Современная дидактика русского языка как второго иностранного: речевые умения. Praha: Karolinum, 2020. 147 s. ISBN 978-80-246-4635-0.

B04. Učební texty (knihy)

 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Ruský jazyk – Jazyková cvičení a reálie II: Rodina, zaměstnání, volný čas, kultura, sport. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2017. 188 s. ISBN 978-80-7290-957-5.
 • ROZBOUDOVÁ, L., GETMANENKO, N., VASILYEVA, E. Культурная история России. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7603-221-7.
 • ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Дидактика фонетики и графики в педагогической практике. (online). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. ISBN 978-80-7603-134-0.

C01. Kapitoly ve vědeckých monografiích

 • HAVELKOVÁ, Lenka. Otnošenija jazyka i kul’tury i ich mesto v sovremennoj lingvodidaktike. In: Chronos – Logos – Topos v současném filologickém bádání. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2012, Filologické studie, s. 123-129. ISBN 978-80-246-2231-6.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Jakub. Fonetika a fonologie ruského jazyka. In: Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2016, Filologické studie, s. 132-153. ISBN 978-80-246-3554-5.
 • VLČKOVÁ, Jana – ŠMEJKALOVÁ, Martina – ROZBOUDOVÁ, Lenka. Historická východiska fonetiky a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů jazyků. In: Fonetika a fonologie v přípravném vzdělání učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2016, Filologické studie, s. 11-36. ISBN 978-80-246-3554-5.
 • ROZBOUDOVÁ, L. Formování IKK v ruském jazyce v národnostně heterogenních skupinách. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 2019, s. 69-79. ISBN 978-80-261-0932-7.
 • ROZBOUDOVÁ, L. Детские фольклорные тексты в обучении РКИ. In Rozboudová, L., Vasilyeva E. a kol. Волшебный свет детской литературы: Детская литература в контексте мировой культуры и обучения РКИ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 40-54. ISBN 978-80-7603-088-6.
 • ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Interdisciplinarita ve výuce ruského jazyka. In Interdisciplinarita ve výuce jazyků. Praha : Karolinum, 2021, s. 74–86.

C02. Statě a příspěvky české a slovenské v recenzovaných sbornících

 • HAVELKOVÁ, Lenka. Lidové pranostiky jako odraz národní kultury : Srovnání českých, ruských a německých pranostik. In: Slavistische Beiträge 486 : MOST 2010. 1 vyd. München: Verlag Otto Sagner, 2012, s. 180-184. ISBN 978-3-86688-269-0.
 • HAVELKOVÁ, Lenka. Lidové pranostiky v kontextu kulturologických aspektů výuky cizích jazyků. In: Obnovená ročenka Kruhu moderních filologů. 1 vyd. Pelhřimov: Kruh moderních filologů a Jihočeská univerzita, 2010, s. 115-124. ISBN 978-80-7394-256-4. ISSN 0577-3768.

C03. Statě a příspěvky cizojazyčné v recenzovaných sbornících

 • HAVELKOVÁ, Lenka. Народные приметы как средство познания культуры на уроках иностранного языка.. In: HAVELKOVÁ, Lenka. Фразеология, познание и культура. 1 vyd. Белгород: БелГУ, 2010, 2, s. 359-363. ISBN 0-000-00000-0.
 • HAVELKOVÁ, Lenka. Культурологические аспекты обучения иностранным языкам и их реализация в учебниках русского языка как иностранногo. In: Материалы Международного молодежного научного форума ЛОМОНОСОВ-2010» : Секция «Филология». 1 vyd. Москва: МАКС Пресс, 2010, s. 6-8. ISBN 978-5-317-03197-8.
 • HAVELKOVÁ, Lenka. Racionalnost i emocionalnost russkich i češskich narodnych primet. In: Рациональное и эмоциональное в русском языке : международный сборник научных трудов. 1 vyd. Moskva: MGOU, 2012, s. 90-92. ISBN 978-5-7017-1964-2.
 • HAVELKOVÁ, Lenka. Применение народных примет на уроках иностранных языков в связи с формированием коммуникативной компетенции учащихся. In: La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional : estado actual y perspectivas. 1 vyd. Granada: Univesidad de Granada, 2010, 1, s. 378-381. ISBN 978-84-8041-144-8.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Racionalnoe i emocionalnoe v leksike geokeshinga v russkom i cheshskom jazykakh. In: Racionalnoe i ehmocionalnoe v russkom jazyke – 2016. 1 vyd. Moskva: IIU MGOU, 2016, s. 153-156. ISBN 978-5-7017-2493-6.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. VIZUALNYE SREDSTVA RAZVITIJA SOCIOKULTURNOJ KOMPETENCII V UČEBNIKACH PO RKI. In: Current issues of the Russian language teaching XIII. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 202-207. ISBN 978-80-210-9077-4. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.
 • ROZBOUDOVÁ, L., MIRONOVIČ, B. Словообразовательные процессы в русском молодежном сленге. In Konečný, J. (Ed.) Pražská rusistika 2019. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 65-74. ISBN 978-80-7603-111-1.
 • ROZBOUDOVÁ, L. Значение родного языка на уроках по русскому языку как иностранному в чешской образовательной среде. In Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты. Vitebsk: Vitebskij gosudarstvennyj universitet imeni P. M. Mašerova, 2019, s.129-133. ISBN 978-985-517-695-5.
 • ROZBOUDOVÁ, L., KORNEEVA, E. Comparison of Tongue Twisters in Czech and Russian Languages. In Koryčánková, S., Sokolova, A. (eds) Current issues of the Russian language teaching XIV. Brno: Masaryk University Press, 2020, s. 182-189, ISBN 978-80-210-9781-0.

C04. Statě a příspěvky v nerecenzovaných sbornících

 • HAVELKOVÁ, Lenka. Ruské a české pranostiky s chrématonymy v porovnání. In: Cizí jazyky IX. 1 vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 28-35. ISBN 978-80-261-0303-5.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Primenenije žanrov ustnoj narodnoj slovesnosti na urokach RKI. In: Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 47-51. ISBN 978-80-210-7546-7.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Rol fonetiki i fonologii v vuzovskojj podgotovke budushhikh prepodavatelejj RKI v CHekhii na primere Karlova universiteta v Prage. In: Aktualnye problemy obuchenija russkomu jazyku kak inostrannomu i russkomu jazyku kak nerodnomu : sbornik statejj. 1 vyd. Moskva: IIU MGOU, 2016, s. 208-215. ISBN 978-5-7017-2544-5.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Racionalnost i ehmocionalnost narodnojj frazeologii kak sredstvo motivacii na urokakh russkogo jazyka v cheshskojj auditorii. In: Racionalnoje i emocionalnoje v russkom jazyke: sbornik trudov Meždunarodnoj naučnoj konferencii. 1 vyd. Moskva: IIU MGOU, 2015, s. 116-119. ISBN 978-5-7017-2493-6.
 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Lidová slovesnost v učebnicích ruského jazyka pro základní a střední školy. In: Dialog kultur VIII: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové 20. – 21. ledna 2015. 1 vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 392-396. ISBN 978-80-7435-621-6.

C08. Kapitoly a hesla v populárně-naučných knihách, slovnících a encyklopediích

 • ROZBOUDOVÁ, Lenka. Sopostavlenie kultury rodnogo i inostrannogo jazykov – odin iz osnovnych principov obučenia russkomu jazyku v češskoj srede. In: Sopostavitelnoe izučenie i prepodavanie russkogo jazyka kak inostrannogo: lingvističeskij, literaturovedčeskij i lingvodidaktičeskij aspekty. 1 vyd. Moskva: IIU MGOU, 2018, Neuveden, s. 143-151. ISBN 978-5-7017-2932-0.