Požadavky k SZZ z ruského jazyka pro navazující magisterské studium pro studenty zapsané v akademickém roce 2021/2022 a později v programu Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

1) Didaktické zpracování zadaného tématu

Tematický okruh si student vylosuje po přihlášení k SZZ, pokud se student k SZZ v daném zkušebním období nedostaví, zadané téma zůstává stejné i pro další přihlášení k SZZ. Tematické okruhy odpovídají probíraným tématům v rámci výuky ruského jazyka na ZŠ a SŠ (např.  nakupování, stravování, tradice, bydlení apod.)

Student vytvoří vlastní doplňující didaktické materiály dle zadaného tematického okruhu a zadané podrobnější specifikace (úroveň, typ školy apod.).

Doplňující didaktické materiály zpracovává student samostatně a kreativně, tvoří vlastní pracovní listy pro několik po sobě následujících hodin ruského jazyka. Nelze pouze přebírat cvičení a texty z běžně používaných učebních souborů v ČR. V případě, že bude cokoli (obrázek, text…) převzato, je nutné, aby byl řádně uveden zdroj!

Student může využít materiály z vlastního portfolia studentských prací, které zpracoval v rámci plnění dílčích předmětů.

Soubor materiálů zašle student členům zkušební komise mailem nejpozději 7 dní před termínem SZZ. 

Materiály musí obsahovat:

Cvičení na jazykové prostředky, z nichž minimálně 2 budou v interaktivní podobě:

 • minimálně 2 cvičení na související slovní zásobu,
 • minimálně 2 cvičení na související gramatiku,
 • minimálně 1 cvičení na související fonetický nebo pravopisný jev.

Zadání pro rozvoj všech řečových dovedností:

 • minimálně 1 text k poslechu a 1 text ke čtení, včetně souvisejících zadání pro předtextovou, přitextovou a potextovou práci žáků s výstupem do produkce,
 • minimálně 3 zadání pro mluvení – 1 pro monolog a 2 pro dialog či 2 pro monolog a 1 pro dialog,
 • minimálně 2 zadání pro psaní.

Práce se dvěma texty ruské literatury pro děti a mládež, a to jeden text prozaický a jeden poetický, včetně souvisejících zadání pro předtextovou, přitextovou a potextovou práci žáků s výstupem do produkce. V případě, že by se studentovi nepodařilo vyhledat vhodný text spojený s vylosovaným tématem, může požádat předsedu komise o tvorbu materiálu mimo vylosované téma.

Zpracovaný materiál bude student při SZZ prezentovat a obhajovat z pohledu lingvodidaktické teorie i praxe na ZŠ či SŠ v ruském jazyce.

2) Práce s textem

Student při přípravě v rámci SZZ obdrží text pro lingvistickou analýzu textu všech úrovní jazyka a následnou teoretickou rozpravu o prostředcích uvedených v textu.

Teoretická rozprava vychází z následujících teoretických okruhů:

 • Segmentální prvky zvukové stránky ruštiny v porovnání s češtinou
 • Prozódie ruské řeči v porovnání s češtinou
 • Jmenné slovní druhy ruštiny v porovnání s češtinou
 • Ruské sloveso v porovnání s češtinou
 • Struktura věty jednoduché v ruštině v porovnání s češtinou
 • Struktura souvětí v ruštině v porovnání s češtinou
 • Paradigmatické vztahy ve slovní zásobě ruštiny v porovnání s češtinou
 • Aktuální procesy ruské slovotvorby
 • Jazykový obraz světa
 • Stylistika fonetických, lexikálních a gramatických prostředků ruštiny
 • Charakteristika funkčních stylů
 • Žánry ruské literatury pro děti a mládež

Dne 03. 12. 2023

 

doc. Mgr. Natalia Ivanovna Getmanenko, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
garant studijního programu

 

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
vedoucí Katedry rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK
předsedkyně komise pro SZZ