Požadavky k SZZ z ruského jazyka pro navazující magisterské studium pro studenty zapsané v akademickém roce 2017/2018 a později

Části SZZ navazujícího magisterského studia v oboru Ruský jazyk

A. Didaktické zpracování zadaného tématu

Tematický okruh si student vylosuje po přihlášení k SZZ, pokud se student k SZZ v daném zkušebním období nedostaví, zadané téma zůstává stejné i pro další přihlášení k SZZ. Tematické okruhy odpovídají probíraným tématům v rámci výuky ruského jazyka na ZŠ a SŠ (např. nakupování, stravování, tradice, bydlení apod.)

Student vytvoří vlastní doplňující didaktické materiály dle zadaného tematického okruhu a zadané podrobnější specifikace (úroveň, typ školy apod.).

Doplňující didaktické materiály zpracovává student samostatně a kreativně, tvoří vlastní pracovní listy. Nelze pouze přebírat cvičení a texty z běžně používaných učebních souborů v ČR. V případě, že bude cokoli (obrázek, text…) převzato, je nutné, aby byl řádně uveden zdroj!

Student může využít materiály z vlastního portfolia studentských prací, který zpracoval v rámci plnění dílčích předmětů.

Soubor materiálů zašle student členům zkušební komise mailem min. 14 dní před termínem SZZ. V případě včasného zaslání bude studentovi poskytnuta stručná zpětná vazba k zaslaným materiálům pro jejich případnou korekci.

Materiály budou obsahovat:

 • Cvičení na jazykové prostředky, z nichž minimálně 2 budou v interaktivní podobě:
  • minimálně 2 cvičení na související slovní zásobu,
  • minimálně 2 cvičení na související gramatiku,
  • minimálně 1 cvičení na související fonetický nebo pravopisný jev.
 • Zadání pro rozvoj všech řečových dovedností
  • minimálně 2 texty k poslechu a čtení – jeden v uměleckém stylu (úryvek z krásné literatury 19.-21. století), jeden jakýkoli jiný + zadání pro předtextovou, přitextovou a potextovou práci žáků s výstupem do produkce,
  • minimálně 3 zadání pro mluvení – 1 pro monolog a 2 pro dialog či 2 pro monolog a 1 pro dialog,
  • minimálně 2 zadání pro psaní.

Zpracovaný materiál bude student při SZZ prezentovat a obhajovat z pohledu lingvodidaktické teorie i praxe na ZŠ či SŠ.

B. Práce s textem

Student při přípravě v rámci SZZ obdrží 2 texty pro následnou analýzu a diskusi k tématu textu.

 • Jeden text umělecký ke komplexní literárněvědné analýze a následné rozpravě o daném díle, autorovi, uměleckém směru atd.
 • Jeden jiného funkčního stylu ke komplexní jazykovědné analýze všech úrovní jazyka a následné teoretické rozpravě o uvedených prostředcích.