Profil katedry a její pedagogická činnost

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky připravuje v tříletém bakalářském a v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu učitele ruského jazyka pro výkon praxe na 2. stupni ZŠ a SŠ. V bakalářském studiu je kladen důraz především na praktické ovládání jazyka v mluvené i psané podobě, podložené znalostmi jazykové teorie, a dále je pozornost věnována ruské literatuře, ruským dějinám a reáliím, které vytvářejí sociokulturní rámec jazykové komunikace. Obsah navazujícího magisterského studia kontinuálně rozšiřuje poznatky o ruském jazyce a literatuře získané v předchozím bakalářském studiu, těžiště studia však tvoří oborovědidaktická příprava studentů, která je akcentována ve všech povinných a mnohých povinně volitelných předmětech. Přednášky a semináře oborové didaktiky mají úzkou vazbu se souvislou pedagogickou praxí. Dále katedra poskytuje možnost složení rigorózní zkoušky. V rámci celoživotního vzdělávání katedra nabízí tříleté rozšiřující studium Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a rovněž realizuje různé krátkodobé semináře pro učitele z praxe v rámci DVPP. Pro odbornou veřejnost, zejména pak pro oborové didaktiky filologických kateder, je určen Seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků, který je pořádán jednou ročně. Pro nadané studenty katedra každoročně pořádá konferenci Pražská rusistika.

Vědeckovýzkumná činnost katedry

Specifické lingvodidaktické zaměření katedry se odráží v její vědeckovýzkumné práci. Pracovníky katedry byla pod vedením prof. PhDr. S. Jelínka, CSc., rozpracována Koncepce počátečního vyučování ruštině na středních školách se zřetelem k profesionální přípravě učitelů, následně pak pod vedením PhDr. H. Žofkové, CSc., Koncepce pokročilé výuky ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách ve vztahu k přípravě učitelů. Dále byly katedrou řešeny grantové úkoly Vyučování ruštině jako cizímu jazyku v českých školách v rámci multikulturní Evropy a Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizího jazyka. Současná výzkumná činnost katedry navazuje na tyto projekty v rámci Programů rozvoje vědních oborů na UK v Praze. V letech 2016–2018 je řešen projekt Inovace výuky didaktiky ruského jazyka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky, jehož cílem je modernizovat výuku oborové didaktiky tak, aby odpovídala současným podmínkám a potřebám studentů s ohledem na jejich budoucí pracovní uplatnění. Důraz je kladen zejména na využívání ICT ve výuce.

Členové katedry se v rámci svého vědeckého bádání intenzivně zabývají problematikou učebnic jako nástroje rozvoje komunikační kompetence na teoretické i praktické úrovni. Jednotlivými členy katedry byly vytvořeny mnohé učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních, středních i jazykových školách, např. Raduga, Raduga po-novomu, Raduga Plus, Pojechali! a mnoho dalších. Další odborné výzkumné zájmy členů katedry odpovídají jejich specializaci na příslušnou oblast ruské filologie či lingvodidaktiky.

Tradičním mezinárodním partnerem katedry je Fakulta ruské filologie Moskevské státní oblastní univerzity. Na základě smlouvy o spolupráci mezi PedF  UK a MGOU se již pět desetiletí realizují pravidelné desetidenní pobyty studentů 1. ročníku. Během studia mají studenti možnost využívat i dlouhodobější zahraniční studijní pobyty v ruskojazyčném prostoru. Katedra spolupracuje také s dalšími evropskými univerzitami, pracovišti a organizacemi: Metodické centrum Bratislava, FF UK Bratislava, Univerzita v Nitře, Moskevská státní univerzita, Státní univerzita v Petrohradě, Univerzita v Krakově, Univerzita v Lipsku, Univerzita v Poznani, Mezinárodní asociace rusistů.