Profil katedry a její pedagogická činnost

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky připravuje v tříletém bakalářském a v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu učitele ruského jazyka pro výkon praxe na 2. stupni ZŠ a SŠ. V bakalářském studiu je kladen důraz především na praktické ovládání jazyka v mluvené i psané podobě, podložené znalostmi jazykové teorie, a dále je pozornost věnována ruské literatuře, ruským dějinám a reáliím, které vytvářejí sociokulturní rámec jazykové komunikace. Obsah navazujícího magisterského studia kontinuálně rozšiřuje poznatky o ruském jazyce a literatuře získané v předchozím bakalářském studiu, těžiště studia však tvoří oborovědidaktická příprava studentů, která je akcentována ve všech povinných a mnohých povinně volitelných předmětech. Přednášky a semináře oborové didaktiky mají úzkou vazbu se souvislou pedagogickou praxí. Dále katedra poskytuje možnost složení rigorózní zkoušky. V rámci celoživotního vzdělávání katedra nabízí tříleté rozšiřující studium Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a rovněž realizuje různé krátkodobé semináře pro učitele z praxe v rámci DVPP. Pro odbornou veřejnost, zejména pak pro oborové didaktiky filologických kateder, je určen Seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků, který je pořádán jednou ročně. 

Vědeckovýzkumná činnost katedry

Specifické lingvodidaktické zaměření katedry se odráží v její vědeckovýzkumné práci. Pracovníky katedry byla pod vedením prof. PhDr. S. Jelínka, CSc., rozpracována Koncepce počátečního vyučování ruštině na středních školách se zřetelem k profesionální přípravě učitelů, následně pak pod vedením PhDr. H. Žofkové, CSc., Koncepce pokročilé výuky ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách ve vztahu k přípravě učitelů. Dále byly katedrou řešeny grantové úkoly Vyučování ruštině jako cizímu jazyku v českých školách v rámci multikulturní Evropy a Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizího jazyka. Současná výzkumná činnost katedry navazuje na tyto projekty v rámci Programů rozvoje vědních oborů na UK v Praze. V letech 2016–2018 je řešen projekt Inovace výuky didaktiky ruského jazyka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky, jehož cílem je modernizovat výuku oborové didaktiky tak, aby odpovídala současným podmínkám a potřebám studentů s ohledem na jejich budoucí pracovní uplatnění. Důraz je kladen zejména na využívání ICT ve výuce.

Členové katedry se v rámci svého vědeckého bádání intenzivně zabývají problematikou učebnic jako nástroje rozvoje komunikační kompetence na teoretické i praktické úrovni. Jednotlivými členy katedry byly vytvořeny mnohé učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních, středních i jazykových školách, např. Raduga, Raduga po-novomu, Raduga Plus, Pojechali! a mnoho dalších. Další odborné výzkumné zájmy členů katedry odpovídají jejich specializaci na příslušnou oblast ruské filologie či lingvodidaktiky.