Prezenční studium

Převážná část výuky je organizována formou přednášek a seminářů, které se konají podle pravidelného rozvrhu a během nichž má student možnost získat poznatky přímo. Studium jenotlivých předmětů může být zakončeno zápočtem nebo zkouškou.

Rozšiřující studium

Přejít na stránku s informacemi

Celoživotní vzdělávání

Otevřít nabídku seminářů akreditovaných v programu DVPP

Studium zahraničních studentů

Podmínky studia cizinců upravuje článek 26 statutu univerzity a pravidla pro studium cizinců mimo studijní studijní programy univerzity a v mezích těchto předpisů studijní a zkušební řád fakulty, který je vnitřním předpisem fakulty.

Rigorózní zkoušky

Na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky je možné vykonat rigorózní zkoušku v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – ruský jazyk. Více informací o rigórózním řízení je na webu Pedagogické fakulty.

Pravidla Katedry rusistiky a lingvodidaktiky pro uznávání diplomových/disertačních prací jako rigorózních (platná od 31. října 2014, dle Opatření děkana PedF UK v Praze 22/2014).