Tematické okruhy k bakalářským státním zkouškám z ruského jazyka a literatury

AKTUÁLNÍ (od AR 2023/2024)

Ruský jazyk

Fonetika a fonologie

 1. Fonetika jako věda, základní pojmy. Fonologie.
 2. Hlásky – charakteristika, klasifikace. Vokalismus.
 3. Fonologické a prozodické prvky a příznaky zvukové stránky ruského jazyka, jejich charakteristika a porovnání s češtinou.
 4. Konsonantismus. Fonetické procesy ruštiny v porovnání s češtinou.
 5. Rytmus: přízvuk, redukce.
 6. Melodie a intonace. IK.

Lexikologie

 1. Lexikologie jako věda, základní pojmy. Pojetí slova.
 2. Význam slova a druhy významů, mnohoznačnost a způsoby přenášení významů.
 3. Homonymie a polysémie. 
 4. Synonymie a antonymie.
 5. Způsoby obohacování slovní zásoby.
 6. Rozvrstvení slovní zásoby podle původu. 
 7. Stylistické rozvrstvení slovní zásoby a rozvrstvení slovní zásoby podle dobového vymezení, podle územního a sociálního hlediska.
 8. Frazeologie.

Morfologie

 1. Morfologie jako věda, základní pojmy. Morfematika.
 2. Podstatná jména.
 3. Přídavná jména.
 4. Zájmena a číslovky.
 5. Příslovce, predikáty a modální výrazy.
 6. Sloveso – charakteristika, klasifikace sloves.
 7. Sloveso – gramatické kategorie, přízvukové typy, atributivní tvary.
 8. Neplnovýznamové slovní druhy.

Syntax

 1. Syntax jako věda, základní pojmy. Syntaktický systém. Slovo, věta.
 2. Věta jednoduchá dvoučlenná – klasifikace a charakteristika jednotlivých typů.
 3. Věta jednočlenná – klasifikace a charakteristika jednotlivých typů.
 4. Klasifikace vět podle modality. Syntaktické vztahy mezi slovy ve větě.
 5. Větné členy – charakteristika a klasifikace. Několikanásobné, volně připojené větné členy.
 6. Základní a rozvíjející větné členy v porovnání s českým jazykem.
 7. Souvětí souřadné – charakteristika a klasifikace.
 8. Souvětí podřadné – charakteristika a klasifikace.

Ruská literatura

 1. A. S. Puškin.
 2. N. V. Gogol.
 3. F. M. Dostojevskij.
 4. L. N. Tolstoj.
 5. A. P. Čechov.
 6. M. A. Bulgakov.
 7. Nositelé Nobelovy ceny za literaturu.
 8. Romantismus v ruské literatuře.
 9. Realismus v ruské literatuře.
 10. Obrazy malého a zbytečného člověka v ruské literatuře.
 11. Ruská poezie.
 12.  Ruské drama.
 13. Román v ruské literatuře.
 14. Literatura ruských emigrantů.
 15. Humor a satira v ruské literatuře.
 16. Válečná próza v ruské literatuře.
 17. Lágrová próza v ruské literatuře.
 18. Postmoderna v ruské literatuře.

ARCHIV (do AR 2022/2023 vč.)

I. Ruský jazyk

Předmětem státní bakalářské zkoušky z ruského jazyka je: fonetika, gramatika a lexikologie. Součástí zkoušky je také morfologický, syntaktický a lexikální rozbor současného ruského textu. Posuzuje se též správná ruská výslovnost při čtení textu a může být požadován jeho adekvátní překlad do češtiny bez pomoci slovníku. Kromě rozboru textu bude u ústní zkoušky zadána jedna otázka z níže uvedených tematických okruhů:

Fonetika ruského jazyka

 1. Proces komunikace (etapy procesu komunikace, výrazový a obsahový plán).
 2. Poměr hlásky, fonému a písmena z hlediska současného ruského stavu..
 3. Aspekty studia fonetického systému: artikulační a akustická fonetika.
 4. Fonologie: suprasegmentální elementy. Dynamika, rytmus.
 5. Funkce ruského přízvuku. Redukce.
 6. Klasifikace ruských souhlásek (místo, způsob artikulace, účast hlasivek, měkkostní a znělostní asimilace).
 7. Klasifikace ruských samohlásek.
 8. Hlásková akomodace.
 9. Znalost intonačních typů ruské věty. Zvukové prostředky: větný přízvuk a důraz, pauza,tempo řeči, větná melodie.
 10. Ortoepie. Grafika a ortografie.
 11. Transkripce a transliterace.

Morfologie ruského jazyka

 1. Předmět morfologie ruštiny a její vztah ke skladbě.
 2. Stavba slova, mluvnické významy ve slově a způsoby jejich vyjádření.
 3. Slovní druhy jako lexikálněgramatické třídy slov a jejich mluvnické kategorie. Slova významová a mluvnická.
 4. Podstatná jména, jejich mluvnické kategorie v porovnání s češtinou, typy paradigmat a variantní koncovky v jednotlivých pádech. Hlavní akcentologické typy.
 5. Přídavná jména, jejich sémantická klasifikace, soustava tvarů a skloňování.
 6. Specifika zájmen v rámci ostatních významových slovních druhů, jejich sémantická klasifikace a odlišnost jednotlivých zájmen od češtiny.
 7. Číslovky, jejich sémantická klasifikace, skloňování číslovek v jednotlivých skupinách a jejich užívání.
 8. Sloveso, jeho mluvnické kategorie v porovnání s češtinou. Typy paradigmat. Hlavní akcentologické typy.
 9. Produktivní třídy sloves a skupiny sloves neproduktivních.
 10. Funkce slovesa „být“ v ruštině a češtině.
 11. Vyjadřování aktivní a pasivní, rozdíly mezi češtinou a ruštinou.
 12. Přídavná jména slovesná, přechodníky, jejich tvoření a využití v ruštině v porovnání s češtinou.
 13. Příslovce jako neohebný významový slovní druh, tvoření příslovcí. Predikativní příslovce a jejich problematika.
 14. Gramatická slova v ruštině, jejich odlišnost od významových slov. Využití gramatických slov v jazyce.
 15. Důležité nevlastní předložky a předložkové výrazy v ruštině v porovnání s češtinou.
 16. Spojky a spojkové výrazy v ruštině v porovnání s češtinou.
 17. Částice, jejich funkce a odlišnosti od jiných mluvnických slov.
 18. Citoslovce jako slova vyjadřující nálady, city a vůli mluvčího.

Skladba ruského jazyka

 1. Celková charakteristika ruského syntaktického systému v porovnání s českým.
 2. Celková charakteristika ruské věty po stránce obsahově významové, mluvnické a zvukové.
 3. Dvojčlenné slovesné věty, jejich jednotlivé struktury a ruskočeské rozdíly.
 4. Dvojčlenné sponově jmenné věty v porovnání s češtinou.
 5. Klasifikace jednočlenných vět a stručná charakteristika jednotlivých skupin v porovnávacím ruskočeském plánu.
 6. Základní větné členy, jejich vyjádření a ruskočeské odlišnosti.
 7. Rozvíjející větné členy, klasifikace a stručná charakteristika.
 8. Syntaktické vztahy mezi větnými členy a mluvnické způsoby jejich vyjádření.
 9. Typy vět podle postoje mluvčího k obsahu věty. Modalita.
 10. Záporné věty v ruštině, jejich porovnání s češtinou.
 11. Polovětné konstrukce vyjádřené participiálními a přechodníkovými vazbami, jejich využití v ruštině v porovnání s češtinou.
 12. Celková charakteristika ruského souvětí, jeho klasifikace.
 13. Souvětí souřadné, klasifikace a spojky v jednotlivých skupinách vět.
 14. Souvětí podřadné, klasifikace vedlejších vět.

Lexikologie ruského jazyka

 1. Lexikologie a její části.
 2. Vznik pojmenování, onomaziologický základ a motivovanost pojmenování.
 3. Způsoby obohacování slovní zásoby jazyka.
 4. Typy tvoření slov.
 5. Sémaziologie. Pojetí slova.
 6. Význam slova. Význam a pojem. Druhy významů.
 7. Mnohoznačnost. Způsoby přenášení významů.
 8. Homonymie.
 9. Chápání lexikálního systému. Vztahy mezi slovy.
 10. Synonyma a antonyma.
 11. Rozvrstvení slovní zásoby podle původu. Přejatá slova. Slova staroslověnského původu.
 12. Rozvrstvení z hlediska územního a sociálního rozšíření.
 13. Stylistické rozvrstvení slovní zásoby.
 14. Rozvrstvení z hlediska dobového vymezení.
 15. Základní informace o ruské frazeologii.
 16. Základní informace o ruské terminologii.
 17. Základní typy slovníků a jejich použití ve školní praxi.

II. Ruská literatura

Při státní závěrečné bakalářské zkoušce student prokazuje znalosti z dějin ruské literatury 19., 20. a 21. století v kontextu literatury české a světové a z teorie literatury. Důraz je kladen na souvislosti s ruským společenským a filozofickým myšlením a s jinými druhy umění. Při zkoušce se uplatňuje hledisko monografické i vývojové. Nedílnou součástí zkoušky je ověření znalosti a schopnosti interpretace konkrétních uměleckých děl rozebíraných na seminářích a doporučených k samostatné četbě.

 1. Klasicismus, sentimentalismus (preromantismus) a romantismus, zdroje a literární formy.
 2. Vývojové etapy realismu a jejich představitelé.
 3. Realismus a moderní literární směry konce 19. a začátku 20. století (symbolismus, dekadence, naturalismus, novoromantismus, impresionismus, expresionismus). Jejich projevy v tvorbě jednotlivých spisovatelů (Leskov, Garšin, Kuprin, Korolenko, Andrejev, Bunin, Gorkij, Sologub)
 4. Ruská literatura 19. století jako součást evropského literárního vývoje.
 5. Literatura a kritika, literární časopisy a sdružení, jejich podíl na životě ruské společnosti
 6. Román v 19. století a jeho žánrové proměny.
 7. Témata a žánry satirické literatury v 19. století, její hlavní představitelé.
 8. Lyrika 19. století, její žánry a hlavní představitelé.
 9. Ruské dějiny v krásné literatuře 19. století.
 10. Drama v 19. století, jeho žánry a hlavní představitelé.
 11. Poéma – tradiční žánr ruské literatury.
 12. Místo A. S. Puškina ve vývoji ruské literatury.
 13. Tvorba N. V. Gogola, autorský záměr a společenský ohlas.
 14. M. J. Lermontov básník hoře z rozumu i citu.
 15. Psychologie lásky, osudy ruské vesnice a inteligence v tvorbě I. S. Turgeněva.
 16. Vývoj filozofických názorů L. N. Tolstého a jejich uplatnění ve spisovatelově tvorbě.
 17. F. M. Dostojevskij – věčný problém člověka.
 18. A. P. Čechov, prozaik a dramatik.

Ruská literatura XX. století

 1. Русская литература на рубеже XIX и XX вв.
 2. Русский «литературный авангард»
 3. Юмор и сатира в русской литературе ХХ века
 4. Изображение войны в русской литературе ХХ века
 5. Русская литературная эмиграция
 6. Литература и тоталитарная система
 7. Этические вопросы в русской послевоенной литературе
 8. Русский постмодернизм
 9. Современная русская литература