Podmínky přijímacího řízení

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Přehled otevíraných oborů

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&submitted=1&fakulta=11410&fst=&druh=&stupr=&obor=&obor2=&jazyk=&nazev=&delka=&zobraz=Hledat

https://pedf.cuni.cz/PEDF-2168.html

 Přijímací zkoušky

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Přijímací zkouška má písemnou formu. Uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy, tj. cca v rozsahu učebnice Raduga po-novomu 1-3. Písemná zkouška zjišťuje úroveň znalostí a dovedností z ruského jazyka v porovnání s českým a ověřuje dovednost poslechu s porozuměním. Skládá se ze 3 částí: a) úlohy k poslechovému textu, b) gramatický test, c) překlad z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny.

Délka trvání testu je 45 min.


Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – ruský jazyk

Přijímací zkouška vychází z tzv. profilujících (povinných) předmětů bakalářského studia Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Přijímací zkouška má písemnou formu. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti z ruské fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie, geografie, literatury, kultury a reálií v česko-ruském a evropském kontextu a dovednost čtení s porozuměním na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Test se skládá z těchto částí: a) analýzy textu z hlediska literárního, kulturologického a jazykového, b) testu z gramatiky, lexikologie a fonetiky ruského jazyka, jehož součástí je i překlad z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny.

Délka testu je 60 min.

S veškerými dotazy se obracejte na PhDr. Jakuba Konečného, Ph.D., elektronická adresa: jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz


U uchazečů o studium v rámci CŽV (rozšiřující studium) se předpokládají  vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy.

Dotazy týkající se studia v rámci programu CŽV se obracejte na PhDr. J. Konečného, Ph.D. (jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz)

Co Vám naše katedra nabízí?

  1. Systematické studium ruského jazyka, literatury, historie a současnosti, reálií a lingvoreálií.
  2. Prohloubené teoretické i praktické studium didaktiky vyučování cizím jazykům.
  3. Desetidenní výměnnou praxi s Moskevskou státní oblastní univerzitou v 1. ročníku.
  4. Stáže v Rusku a zemích EU během celého studia.
  5. Možnost vykonat po ukončení magisterského studia rigorózní zkoušku (PhDr.).
  6. Účast na celostátních studentských konferencích v oboru rusistiky.
  7. Možnost podílet se na vytváření nových učebních pomůcek pro výuku ruského jazyka.
  8. Možnost účastnit se teoretických i praktických seminářů z oblasti teorie vyučování.
  9. Možnost účastnit se seminářů a vzdělávacích aktivit, na jejichž organizaci se podílíme.
  10. Přátelské a činorodé studijní prostředí.