Podmínky přijímacího řízení

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Přehled otevíraných oborů

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&submitted=1&fakulta=11410&fst=&druh=&stupr=&obor=&obor2=&jazyk=&nazev=&delka=&zobraz=Hledat

https://pedf.cuni.cz/PEDF-2168.html

Přijímací zkoušky

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Přijímací zkouška má písemnou formu. Uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy, tj. cca v rozsahu učebnice Raduga po-novomu 1-3. Písemná zkouška zjišťuje úroveň znalostí a dovedností z ruského jazyka v porovnání s českým a ověřuje dovednost poslechu s porozuměním. Skládá se ze 3 částí: a) úlohy k poslechovému textu, b) gramatický test, c) překlad z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny.

Délka trvání testu je 45 min.


Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školy – ruský jazyk

Přijímací zkouška vychází z tzv. profilujících (povinných) předmětů bakalářského studia Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Přijímací zkouška má písemnou formu. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti z ruské fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie, geografie, literatury, kultury a reálií v česko-ruském a evropském kontextu a dovednost čtení s porozuměním na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Test se skládá z těchto částí: a) analýzy textu z hlediska literárního, kulturologického a jazykového, b) testu z gramatiky, lexikologie a fonetiky ruského jazyka, jehož součástí je i překlad z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny.

Délka testu je 60 min.

S veškerými dotazy se obracejte na Mgr. Liudmilu Huškovou, CSc (liudmila.huskova(at)pedf.cuni.cz)


U uchazečů o studium v rámci CŽV (rozšiřující studium) se předpokládají  vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy.

Dotazy týkající se studia v rámci programu CŽV se obracejte na PhDr. Jakuba Konečného, Ph.D. (jakub.konecny(at)pedf.cuni.cz)

Co Vám naše katedra nabízí?

  1. Systematické studium ruského jazyka, literatury, historie a současnosti, reálií a lingvoreálií.
  2. Prohloubené teoretické i praktické studium didaktiky vyučování cizím jazykům.
  3. Zahraniční stáže během celého studia.
  4. Možnost vykonat po ukončení magisterského studia rigorózní zkoušku (PhDr.).
  5. Možnost podílet se na vytváření nových učebních pomůcek pro výuku ruského jazyka.
  6. Možnost účastnit se teoretických i praktických seminářů z oblasti teorie vyučování.
  7. Možnost účastnit se seminářů a vzdělávacích aktivit, na jejichž organizaci se podílíme.
  8. Přátelské a činorodé studijní prostředí.