Bakalářské a diplomové práce (2019/2020)

Soubory ke stažení se nacházejí níže. Nejdůležitějším dokumentem, kterým je povinen řídit se každý student, který chce obhajovat závěrečnou práci na katedře rusistiky a lingvodidaktiky jsou Závazné pokyny ke zpracování závěrečné práce. Tento dokument je v souladu s Opatřením děkana 35/2017 – nad rámec tohoto opatření vyžaduje jako nezbytnou součást každé závěrečné práce RESUMÉ – pro česky psanou práci musí být v ruštině, pro rusky psanou práci musí být v češtině! Studenti jsou povinni řídit se také dalšími dokumenty platnými pro KRL.

Aktualizace stránky: 8.8.2019

Upozorňujeme na aktualizaci dokumentu Zadání závěrečné práce – interní opatření KRL ze dne 21. července 2016. Zadání tématu bakalářské práce pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu i diplomové práce pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského programu je možné do 31. ledna 2020. Po těchto termínech není možné již práci zadat, proto s výběrem tématu a vedoucího práce neotálejte! Nejpozději do 15. ledna 2020 student elektronicky zašle vedoucímu závěrečné práce vyplněný formulář (viz níže), do 31. ledna 2020 vedoucí práce zadá téma do SISu.

Upozorňujeme, že práci je možné obhajovat nejdříve za 6 měsíců od termínu zadání.

V souladu s Opatřením rektora č. 13/2017 ze dne 1.3.2017 upozorňujeme studenty, že všechny elektronické podoby závěrečné práce odevzdávané po termínu účinnosti tohoto opatření (tedy po 1.3.2017) musejí být ukládány a nahrávány do SIS ve formátu PDF/A (kompatibilní s archivačním formátem PDF/A). V opatření rektora naleznete přesný výčet povolených formátů souborů. Před odevzdáváním práce je nutné se s tímto opatřením seznámit a dodržovat je!

Stáhnout Opatření rektora 13/2017

Jak postupovat:

Student si vybere z nabízených témat závěrečných prací to, které jej zajímá a obrátí se na příslušného vyučujícího. V případě, že si student chce zvolit téma vlastní, obrátí se na vyučujícího, pod jehož vedením by chtěl svou závěrečnou práci zpracovávat. Po dohodě s vedoucím student vyplní a v elektronické podobě zašle zadání práce (viz níže, zadání je na druhé stráně souboru) ideálně co nejdříve (nejpozději do uvedených termínů) vedoucímu práce. Ten zadání zkontroluje a případně upraví, následně údaje překopíruje do SISu, kde k tématu přiřadí studenta a téma práce zadá (v kolonce stav se objeví řešená). Poté vedoucí ze SISu vytiskne ve dvou exemplářích oficiální zadání závěrečné práce. Student podepíše oba exempláře, které pak vedoucí práce předá vedoucí katedry.

V souladu s Opatřením děkana 35/2017 ze dne 23.11.2017 upozorňujeme studenty, že v souvislosti s odevzdáváním závěrečných prací pouze v elektronické podobě se mění text prohlášení autora na listu za titulním listem. Jeho znění je následující:

Odevzdáním této bakalářské/diplomové práce na téma (Název práce) potvrzuji, že jsem ji vypracoval/a pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V (místo) dne (datum)

U prohlášení se uvádí místo a datum.

Stáhnout Opatření děkana 35/2017

Dne 6. prosince 2017 bylo vydáno nové Opatření děkana Pedagogické fakulty UK, které nahrazuje předcházející a které stanovuje požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Student je povinen se s tímto opatřením seznámit a při zpracování závěrečné práce (bakalářské či diplomové) na katedře rusistiky a lingvodidaktiky je bezvýhradně dodržovat. Součástí tohoto opatření (jako přílohy ke stažení ve formátu DOCX) jsou také vzory zpracování úvodních stránek.

Opatření děkana 37/2017

Příloha 1 – Bakalářská práce

Příloha 2 – Diplomová práce

Dokumenty ke stažení:

Vzor úvodních stránek závěrečných prací (titulní list, prohlášení, poděkování, abstrakt) – (aktualizováno 7.12.2017 v souladu s OpaD 37/2017). Na úřední desce fakulty naleznete vzory zpracování formálních a společných částí závěrečných prací.

Nabízená témata závěrečných prací pro rok 2019/20 (aktualizováno 8. 10. 2019)

Závazné pokyny ke zpracování závěrečné práce (aktualizováno 7.12.2017) – dokument je v souladu s OpaD 37/2017.

Požadavky na zpracování závěrečné práce (aktualizováno 8.8.2019) – obsahuje závazné termíny, které je nutno dodržet pro připuštění k obhajobě ve vybraném termínu! Pokud nedojde k osobní domluvě mezi studentem a vedoucím práce, je student povinen řídit se termíny stanovenými v tomto dokumentu – a v případě, že nebude postup zpracování závěrečné práce odpovídat těmto termínům, není vedoucí práce povinen ve spěchu a na poslední chvíli poskytovat studentovi zpětnou vazbu k práci (zejména platí pro zářijové termíny obhajob, kdy je možné práce odevzdávat až v červenci).

Zadání závěrečné práce – interní opatření KRL (aktualizováno 21.07.2016, formulář je platný i pro rok 2019/20)