Podmínky přijímacího řízení

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410

Přehled otevíraných oborů

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&submitted=1&fakulta=11410&fst=&druh=&stupr=&obor=&obor2=&jazyk=&nazev=&delka=&zobraz=Hledat

 Přijímací zkoušky

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Přijímací zkouška má písemnou formu. Uchazeč prokazuje znalosti a dovednosti na úrovni požadované u státní maturitní zkoušky, tj. odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Písemná zkouška zjišťuje úroveň znalostí a dovedností z ruského jazyka v porovnání s českým, literatury, kultury a reálií a ověřuje dovednost poslechu s porozuměním. Skládá se ze 4 částí: a) úlohy k poslechovému textu, b) gramatický test, c) překlad z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny, d) kulturologický test.

Délka trvání testu je 60 min.

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – ruský jazyk

Přijímací zkouška má písemnou formu. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti z ruské fonetiky, morfologie, syntaxe, lexikologie, geografie, literatury, kultury a reálií v česko-ruském a evropském kontextu a dovednost čtení s porozuměním na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Test se skládá z těchto částí: a) analýzy textu z hlediska literárního, kulturologického a jazykového, b) testu z gramatiky, lexikologie a fonetiky ruského jazyka, jehož součástí je i překlad z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny.

Délka testu je 90 min.

U uchazečů o studium v rámci CŽV (rozšiřující studium) se předpokládají  vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy.

S veškerými dotazy se obracejte na tajemnici katedry rusistiky a lingvodidaktiky PaedDr. Z. Liptákovou, Ph.D., elektronická adresa: zuzana.liptakova(at)pedf.cuni.cz

Co Vám naše katedra nabízí?

  1. Systematické studium ruského jazyka, literatury, historie a současnosti, reálií a lingvoreálií.
  1. Prohloubené teoretické i praktické studium didaktiky vyučování cizím jazykům.
  1. Základy odborné ruštiny (ekonomika nebo kultura).
  1. Základy překládání a tlumočení.
  1. Dvouměsíční přípravný kurs ruského jazyka pro zájemce o studium (2 hod. týdně v dubnu – květnu)
  1. Desetidenní výměnnou praxi s Moskevskou státní oblastní univerzitou v 1. ročníku.
  1. Stáže v Rusku a zemích EU během celého studia.
  1. Možnost vykonat po ukončení magisterského studia rigorózní zkoušku (PhDr.)
  1. Účast na celostátních studentských konferencích v oboru rusistiky.
  1. Možnost podílet se na vytváření nových učebních pomůcek pro výuku ruského jazyka.
  1. Možnost účastnit se teoretických i praktických seminářů z oblasti teorie vyučování.
  1. Možnost účastnit se literárněvědných seminářů, na jejichž organizaci se podílíme.
 1. Přátelské a činorodé studijní prostředí.