23. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušení KH · Categories: Nezařazené

J. Konečný ruší dne 24.10.2017 své konzultační hodiny. V případě potřeby je možné kontaktovat vyučujícího emailem.

23. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den otevřených dveří na Slovanském ústavu AV ČR · Categories: Nezařazené

SLOVANSKÝ ÚSTAV AV ČR

zve všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017

Místo konání: Valentinská 1, 110 00 Praha 1

Datum a doba konání: středa 8. 11. 2017, 10.00 – 16.00

Kontakt: PhDr. Iveta Krejčířová, 224800274, e-mail: krejcirova@slu.cas.cz

Registrace: není nutná

More »

14. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka témat závěrečných prací (BP, DP) pro ak. rok 2017/18 · Categories: Nezařazené

Bakalářské práce

Student zpracuje v součinnosti s vedoucím práce Zadání bakalářské/diplomové práce, které odevzdá v písemné finální podobě do 12.1.2018 vedoucímu práce a zároveň mu ho pošle i v elektronické podobě.

doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.

 • Zájmenné kvantifikátory v ruštině v porovnání s češtinou
 • Verbální substantiva v ruštině v porovnání s češtinou

PaedDr. Antonín Hlaváček

 • Verše Čechám Cvetajevové na pozadí básnířčiny tvorby

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 • Aktivní procesy v gramatice současného ruského jazyka (analýza vybraného jevu a jeho výskytu v psaném textu)
 • Blog jako prostor pro realizaci jazykové osobnosti (popis a analýza jazyka ruskojazyčných blogů)
 • Proměny ruské ortoepické a ortografické normy od 70. let 20. století do současnosti
 • Ruský konsonantismus v porovnání s českým
 • Komunikační potenciál intonace ruské řeči
 • Další témata možná po dohodě

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

 • Problematika vyjádření českého mít a muset v RJ
 • Употребление изобилующих и недостаточных глаголов

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. 

 • Ruská a česká lidová slovesnost v porovnání (konkrétní oblast po dohodě, může být porovnání i s dalším jazykem)
 • Internetové zkratky v RJ-ČJ-AJ
 • Sociolekt uživatelů sociálních sítí / Slovní zásoba internetové komunikace
 • Ustálená přirovnání v ČJ a RJ (případně i AJ) v porovnání
 • Ruské a české jazykolamy v porovnání
 • Česko-ruská(-anglická) slovní zásoba vybraného tématu v porovnání (výběr tématu po dohodě)
 • Česká a ruské (případně i anglické) frazémy vybrané tematické skupiny v porovnání

 PhDr. Hříbková, CSc., PhDr. Žofková, CSc. a Mgr. Vasilyeva, CSc. – témata po dohodě

 

Diplomové práce

doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.

 • Verbonominální spojení v ruštině v porovnání s češtinou
 • Funkčně sémantický způsob vyjadřování kategorie neurčitosti v ruštině v porovnání s češtinou

PaedDr. Antonín Hlaváček

 • Interpretace vybraného díla současné ruské literatury a jeho ohlas u nás.

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 • Systém úloh na procvičování zvukové stránky jazyka ve výuce ruského jazyka v českých školách (se zaměřením na obtížné jevy pro české žáky)
 • Systém fonetických cvičení: suprasegmentální prvky zvukové stránky ruského jazyka
 • Porovnání gramatického minima v učebních souborech pro výuku RJ pro úroveň A2/B1 a požadavky ruského Standardu pro výuku ruštiny jako cizího jazyka
 • Porovnání způsobu realizace zřetele k mateřštině ve vybraných učebních souborech pro výuku ruského jazyka
 • Projektové vyučování ve výuce ruského jazyka
 • Další témata možná po dohodě

PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.

 • Příslovečné určení míry v ruštině a jeho české ekvivalenty

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

 • Analýza vybraných učebních souborů (RJ + AJ/NJ/FJ) z pohledu sociokulturních znalostí a rozvoje interkulturní kompetence
 • Kompetence učitele CJ očima učitelů v praxi
 • Vybrané problémy začínajících učitelů CJ
 • Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v ruském jazyce
 • Uplatňování folklórních textů ve výuce CJ
 • Realizace průřezových témat ve výuce RJ
 • Rozvoj jednotlivých jazykových prostředků / řečových dovedností ve výuce RJ – tvorba výukových materiálů pro vybranou skupinu žáků
 • Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce RJ
 • Princip názornosti v současné výuce RJ
 • Téma po dohodě

Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.

 • Путь русского интеллигента в современной литературе и кинематографии
 • Чеховские реминисценции в современной литературе
 • Культура дворянского собрания и ее отражение в литературе 19 века
 • Современная детская периодика и работа с ней на уроках РКИ
 • Téma po dohodě

PhDr. Hříbková, CSc. a PhDr. Žofková, CSc. – témata po dohodě

 

14.10.2017

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. v.r.

07. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tatarská spisovatelka Guzel Jachnina v Praze · Categories: Nezařazené


V termínu 8. – 12. 10.2017 v ČR (8.-9.10.2017 v Praze) bude tatarská spisovatelka Guzel Jachina, která bude prezentovat nově publikovaný první český překlad svého románu do  Zulejka otevírá oči (překladatel Jakub Šedivý, nakladatelství Prostor).

More »

04. října 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proběhl seminář – Aktuální problémy výuky ruského jazyka · Categories: Nezařazené

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha

Datum konání: 29. a 30. září 2017

Semináře v rozsahu 16 hodin s akreditací DVPP se zúčastnilo 60 vyučujících ruského jazyka všech typů a stupňů škol z celé České republiky.

Vystupující: PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D., PhDr. Radka Hříbková, CSc., Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Jiří Klapka, Mgr. Klaudia Eibenová, Mgr. Jakub Šochman, Mgr. Janina Krejčí, Mgr. Olga Bobrzyková, doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., doc. Ludmila Valová, CSc., Mgr. Stanislav Korityák

V rámci semináře mohli účastníci navštívit také stánky nakladatelství Fraus a Klett, zástupci těchto nakladatelství seznámili účastníky s připravovanými novinkami a aktivitami pro učitele ruského jazyka.

Fotogalerie