Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK pořádá ve čtvrtek 20. dubna 2023 v čase 14:00 – 17:00 hodin v učebně R209 (budova PedF UK, M. Rettigové 4)

46. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků

Více informací je uvedeno v přiložené pozvánce. Těšíme se na setkání s vámi.

V úterý 11. 10. 2022 bude výuka dr. Konečného upravena následujícím způsobem:

Gramatika RJ II – přednáška bude probíhat v učebně C204/C4 od 7:10 hodin

Oborová didaktika RJ IIIseminář od 9:50 probíhá dle rozvrhu, vyučující PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. Seminář od 11:40 je zrušen a bude nahrazen po dohodě se studenty.

Fonetika a fonologie RJ – přednáška bude probíhat v učebně C105/C14 od 17:10 hodin.

Fonetika a fonologie RJ – semináře budou probíhat v učebně C105/C14 od 17:55 hodin společně pro obě seminární skupiny.

O změně byli studenti opakovaně informováni také emailem.

V podzimním termínu proběhnou státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací dle následujícího rozpisu.

úterý 13. 9. od 10:00 hodin – obhajoby závěrečných prací + diplomní státní závěrečná zkouška

úterý 20. 9. od 10:00 hodin – nediplomní státní závěrečná zkouška

Pozvánky ze SIS obdrží přihlášení studenti po uzavření termínu pro přihlašování. Upozorňujeme studenty na nutnost dodržení termínu odevzdání závěrečné práce v SIS v příslušném termínu. Po jeho uplynutí již není možné práci odevzdat, zpoždění nelze omluvit. V případě, že student neodevzdá práci včas, nemůže probíhat obhajoba.

JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022

Kurzy jsou zaměřeny na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem kurzu je zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka. Cílem této aktivity je poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Kurz může probíhat kdykoliv během dne.

Více informací v souboru níže. Zkušenosti s výukou NEJSOU nezbytné.

Vzhledem k plánované nepřítomnosti J. Konečného v 1. a 2. týdnu semestru proběhne blokově výuka předmětů Seminář z ruské morfologie (2. ročník) a Gramatika I (1. ročník) – přednáška i seminář pro S1-rodilé mluvčí v úterý 15. 2. dle níže uvedeného rozvrhu, a to hybridně – tedy prezenčně na fakultě v učebně C112/C20 a současně online (odkaz bude přístupný v nově založených týmech v MS Teams, do kterých budete přidáni dle přihlášení na předmět).

12:00 – 14:15 Seminář z ruské morfologie (135 minut)

14:30 – 16:00 Gramatika I – přednáška (90 minut) – pro všechny studenty 1. ročníku

16:15 – 18:30 Gramatika I – seminář (135 minut)

Na uvedené časy bude naplánována výuka v kalendáři v MS Teams, současně bude probíhat výuka prezenčně na fakultě. V týmu v MS Teams budete mít odkaz na „hlasování“, kde Vás prosím o označení, zda se zúčastníte prezenčně nebo distančně.